ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ/SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
Application for admission to Para-Medical Courses for Scheduled Caste & Scheduled Tribe candidates for the year- 2017-18
Home
APPLICATION TO PARA-MEDICAL COURSES
View Application
RE-PRINT ACKNOWLEGDEMENT
STATISTICS
DEPARTMENT LOGIN
HELPLINE TIMINIGS : 10:30 am To 5:30 pm
Land-Line Number : 080-22207784, 8095865060,9986061124
E-mail : swdpetc2011@gmail.com
Technical Guidance By NIC, Data Owned and Maintained By , SWD PETC , SWD